25.03.2015

za daleko, zbyt blisko..

Obserwatorzy